Pozvánka na výroční členskou schůzi spolku Házená Mělník z.s.

Z pověření výkonného výboru spolku Házená Mělník z.s. Vás srdečně zvu na výroční členskou schůzi,
která se bude konat dne 16.9.2021 od 19:15 hodin v Restauraci u Ještěra.

Program
Zahájení
Volba řídícího schůze
Schválení programu
Volba návrhové a mandátové komise
Projednání návrhu VV na přijetí nových řádných členů spolku – Michal Naimann a Martin Bárta
Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2020
Zpráva o hospodaření za rok 2020
Zpráva kontrolní komise za rok 2020
Výhledový (aproximativní) rozpočet pro rok 2021
Zprávy jednotlivých družstev, SCM a RHC za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2020
Diskuse ke zprávám
Diskuse
Usnesení
Závěr

Kotek Stanislav
předseda spolku